กระชายขาว (The White)

กระชายขาว (Boesenbergia rotunda) พืชวงศ์
Zingiberaceae ที่วงการแพทย์แผนไทยว่าเป็น “โสมไทย
เนื่องจากกระชายขาวกับโสม มีความคล้ายคลึงในเรื่องของ
สรรพคุณหลายๆด้าน

เหง้า” แก้ใจสั่นหวิว บํารุงหัวใจ แก้ปวดมวนท้อง ท้องร่วง รักษา
อาการแน่น จุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับปัสสาวะ รักษาโรคบิด
ปวดเบ่ง แก้ลําไส้ใหญ่อักเสบ บํารุงกําลัง

ราก” สรรพคุณคล้ายโสม บํารุงกําลัง แก้กามตายด้าน บํารุง
ความรู้สึกทางเพศ ทําให้กระชุ่มกระชวย ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ